KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH
OGŁASZA

REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA
W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE

W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY
(tematy zakwalifikowane przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki do V edycji programu)

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*

od  17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY:

 • przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na poniżej wskazany adres e-mail (dodatkowo konieczne będzie przesłanie oryginałów tych dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w późniejszym terminie) lub
 • złożyć osobiście w miejscu wskazanym poniżej (prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny oraz ustalenie dnia i godziny zgłoszenia celem weryfikacji poprawności wymaganych dokumentów)

MIEJSCA DOSTARCZANIA  DOKUMENTÓW**

 • Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ul. Medyków 18 Katowice, pokój 207, tel. 32 208 88 50, e-mail:
 • Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Plac Traugutta 2 Zabrze, pokój 406, tel. 32 370 52 66, e-mail: Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2021/2022 określa Uchwała nr 6/2021 Senatu z dnia 20.01.2021 r.

*Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Uczelni. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data ich wpływu do Uczelni a nie data ich nadania.
**Miejsce złożenia dokumentów nie stanowi miejsca odbywania kształcenia.

Na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki medyczne w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy ” może zostać przyjęta osoba, która:

 1. jest zatrudniona lub zostanie zatrudniona najpóźniej od dnia 1.10.2021 r. w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę lub inny podmiot, który wyraził zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 2. przedstawi zwięzły projekt planowanej rozprawy doktorskiej podpisany przez kandydata i potencjalnego opiekuna naukowego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz potencjalnego opiekuna pomocniczego z podmiotu zewnętrznego,
 3. uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę minimum 35 punktów, w tym 20 pkt na podstawie arkusza oceny Kandydata oraz minimum 15 pkt na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

 1. oceny Arkusza kandydata,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,

odbędzie się od dnia zakończenia naboru dokumentów do dnia 24.09.2021 r., z zastrzeżeniem, że ocena Arkusza kandydata, zostanie przeprowadzona na posiedzeniu danej Komisji Rekrutacyjnej bez udziału kandydata. Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Uczelni (zakładka: Szkoła Doktorska) na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ;
 2. Curriculum Vitae (CV), zawierające informacje o wybranej dyscyplinie, w której ma odbywać się kształcenie, o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych;
  Albo w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniami zawartymi w odrębnych przepisach;
 4. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Dwie fotografie o wymiarze 40×55 mm;
 6. Zgoda nauczyciela akademickiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego;
 7. Oświadczenie pracodawcy zatrudniającego potencjalnego opiekuna pomocniczego;
 8. Zgoda opiekuna pomocniczego;
 9. Informacja dotycząca podmiotu zatrudniającego doktoranta;
 10. Oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych;
 11. Oświadczenie Kierownika Katedry w której doktorant ma odbywać kształcenie, że istnieje możliwość przeprowadzenia badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej
 12. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej;
 13. Wykaz osiągnięć kandydata wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi osiągnięcia. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 14. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z  posiadanych publikacji potwierdzony przez bibliotekę.
 15. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich można odebrać je osobiście w Kolegium Szkoły Doktorskiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się;
 16. Karta informacyjna kandydata.

Dodatkowe oryginały dokumentów do wglądu:

 1. Dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska np. aktu ślubu ;
 2. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna – jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;
 3. Dowód osobisty;

W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski lub język angielski kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w tych  językach.