PROGRAM DOKTORAT WDROŻENIOWY

160222 3785378820.znaki strona www

Przedmiotem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki “Doktorat wdrożeniowy”  jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

W ramach programu Uczelni zostały przyznane środki na finansowanie stypendiów doktoranckich oraz kosztów ubezpieczenia społecznego i dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

W ramach III edycji  kwota dofinansowania to 2 592 618,80 zł
W ramach IV edycji  kwota dofinansowania to  2 592 617,80 zł
W ramach V edycji  kwota dofinansowania to  648 154,72 zł

W Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w ramach Szkoły Doktorskiej realizowanych jest już 15 doktoratów wdrożeniowych w dyscyplinie nauki medyczne.

Szczegółowe zasady działania programu dostępne są na stronie MEiN:  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-29-kwietnia-2022-r-o-ustanowieniu-programu-po-nazwa-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow

ZASADY PROGRAMU

 1. Przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej
 2. Podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu
 3. Wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie przez jednego z jego pracowników zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo przez osobę, którą zatrudni na takich warunkach nie później niż od dnia 1 października roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie, kształcenia w szkole doktorskiej;
 4. Wyznaczenie przez wnioskodawcę opiekuna pomocniczego wskazanego przez podmiot zatrudniający doktoranta spośród pracowników tego podmiotu. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:
  1. stopień doktora lub
  2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej lub
  3. znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.
 5. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 4 pkt a-c, powinny być potwierdzone dokumentami lub oświadczeniem kandydata na opiekuna pomocniczego.
 6. Zadaniem opiekuna pomocniczego jest monitorowanie postępów doktoranta w prowadzeniu działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 7. Uczelnia może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
  1. doktoranta – po zasięgnięciu opinii podmiotu zatrudniającego doktoranta;
  2. podmiotu zatrudniającego doktoranta.
 8. Środki finansowe przyznane w ramach programu są przeznaczone na:
  1. stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
  3. dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu prowadzenia przez doktoranta działalności naukowej w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.
 9. Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi:
  1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi iloczyn liczby 12, kwoty 3450,00 zł powiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 6 pkt 2, współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej lub dyscyplinie artystycznej, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202) oraz współczynnika 15%.
 11. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach programu nie może trwać dłużej niż 4 lata.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

   1. Nawiązanie współpracy z jednostką otoczenia społeczno-gospodarczego
   2. Wybór promotora i wspólne opracowanie projektu.
   3. Przygotowanie i złożenie wniosku w konkursie.
   4. Ocena wniosku przez MEiN
   5. Przedstawienie przez MEiN wyników oceny wniosków poprzez podanie listy rankingowej zakwalifikowanych do udziału w programie
   6. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
   7. Rozpoczęcie kształcenia
   8. Podpisanie umowy trójstronnej i umowy o przyznanie stypendium doktoranckiego

ETAP 1

Do dnia 08.05.2023 r. pracownik naukowy Uczelni w uzgodnieniu z potencjalnym kandydatem i ewentualnym przedsiębiorcą zewnętrznym przesyła drogą elektroniczną na adres: formularz zgłoszeniowy zawierający Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (pobierz tutaj)

 ETAP 2

Do dnia 31.05.2023 r. SUM składa wnioski do I etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Rozstrzygnięcie następuje około lipca/sierpnia
i sprowadza się do przyznania Uczelni określonej liczby miejsc na projekty wdrożeniowe w poszczególnych dyscyplinach.

ETAP 3

Po uzyskaniu informacji o pozytywnej ocenie wniosku – część I potencjalny kandydat składa w elektronicznym systemie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej wymagane dokumenty dedykowane „Doktoratom wdrożeniowym”

Złożone przez kandydata dokumenty podlegają weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2023/2024 poprzez ocenę Arkusza oceny kandydata. Kandydaci, którzy uzyskają wymagana liczbę punktów z Arkusza zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z początkiem września 2023 r. Rozmowy odbywają się on-line lub stacjonarnie.

Kandydaci, którzy pozytywnie ukończyli rekrutację zostają wpisani na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej, a uczelnia składa do MEiN wniosek do II etapu konkursu w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

ETAP 4

Od dnia 01.10.2023 r. zakwalifikowany kandydat do programu ”Doktorat Wdrożeniowy” rozpoczyna kształcenie w Szkole Doktorskiej. W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia kształcenia Dyrektor Szkoły Doktorskiej wyznacza doktorantowi promotora.

Dalsze działania tj. zatwierdzenie przez MEiN wniosku i podpisanie umowy o finansowanie programu odbywają się w tempie narzuconym przez Ministerstwo. Doktorant, przedsiębiorstwo/instytucja i uczelnia podpisują umowę trójstronną o realizację projektu. Przedsiębiorca wyznacza opiekuna pomocniczego.

Wzór umowy trójstronnej  (pobierz tutaj)