Szanowni Doktoranci Szkoły Doktorskiej

 

W związku z licznymi prośbami o wyrażenie zgody na  zmianę tematów badawczych rozpraw doktorskich uprzejmie informuję, że doktorant Szkoły Doktorskiej zobowiązany jest  do 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej do opracowania w porozumieniu z Promotorami przedstawienia Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), którego realizacja podlega ocenie śródokresowej.

Obowiązujące przepisy prawa wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. oraz aktów wewnętrznych Uczelni nie pozwalają na modyfikację i zmianę złożonego w wymaganym terminie IPB.

Biorąc po uwagę powyższe informuję, że możliwe jest wyrażenie zgody na dokonanie takiej modyfikacji tematu rozprawy doktorskiej, która nie wpłynie na realizację Indywidualnego Planu Badawczego doktoranta w szczególności jego głównych założeń, celu badania, metodologii oraz kryteriów włączenia i wyłączenia.

Wniosek o zmianę tematu badawczego musi być zaopiniowany przez Promotora, który potwierdza, że zaproponowana zmiana nie ma wpływu na realizację założeń Indywidulanego Planu Badawczego.

 prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM