Szanowni Doktoranci

pozwalam sobie Państwu przypomnieć, że w przypadku uczestnictwa doktoranta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w różnego rodzaju krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, kongresach, zgrupowaniach, sympozjach naukowych, warsztatach naukowych, konkursach, projektach badawczych, zawodach sportowych i innych mających  na celu reprezentowanie SUM koniecznym jest uzyskanie uprzedniej zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM na udział w ww. wydarzeniach.

W tym celu w terminie 21 dni przed planowanym wyjazdem/ udziałem w wydarzeniu należy złożyć wniosek o udzielenie zgody wraz z  wnioskiem o dokonanie krajowej/ zagranicznej opłaty zjazdowej.
We wniosku konieczne jest wskazanie źródła finansowania wyjazdu.

W przypadku zakupu przez Uczelnię biletu lotniczego doktorant składa zlecenie zakupu biletu lotniczego. W przypadku pokrycia przez doktoranta kosztów przed  otrzymaniem zgody na udział
w wydarzeniu doktorant dołącza do wniosku stosowne oświadczenie.

Doktorant zobowiązany jest do rozliczenia kosztów wyjazdu w terminie 14 dni od daty zakończenia wyjazdu/ udziału w wydarzeniu na odpowiednim formularzu.

Wobec powyższego, proszę o stosowanie się wszystkich doktorantów do wytycznych
i składanie kompletnych wniosków celem uniknięcia sytuacji skutkujących brakiem zgody na finansowanie przez Uczelnię kosztów wyjazdu.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Patrycją Bagińską – pracownikiem Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, e-mail:patrycja.baginska@sum.edu.pl lub , tel. 32 208 36 89

prof. dr hab. n. med. Agata Stanek

Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM

Zasady udzielania zgody oraz rozliczenia wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów określa Zarządzenie  nr 247/2018 JM Rektora SUM z dnia 21.12.2018 r. (pobierz tutaj)

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o udzielenie zgody na wyjazd doktoranta (załącznik 2)
  2. Wniosek o dokonanie krajowej/ zagranicznej opłaty zjazdowej doktoranta (załącznik 7)
  3. Zlecenie zakupu biletu lotniczego (załącznik 5)
  4. Oświadczenie o uiszczeniu opłaty przed otrzymaniem zgody na udział
    w wydarzeniu (załącznik 6)
  5. Rozliczenie kosztów wyjazdu doktoranta (załącznik 4)