PRELUDIUM BIS 3

Program Narodowego Centrum Nauki  PRELUDIUM BIS 3 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Do zespołu badawczego należą wyłącznie kierownik projektu (promotor doktoranta) oraz doktorant. Projekt badawczy w ramach konkursu PRELUDIUM BIS realizuje doktorant wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez kierownika podmiotu będącego wnioskodawcą, w którym będzie realizowany  projekt badawczy.

 Do konkursu może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora i planuje rozpocząć kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2022/2023. Doktorant będący uczestnikiem projektu PRELUDIUM BIS jest zobowiązany do uzyskania stopnia doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Projekt badawczy PRELUDIUM BIS 3 musi być realizowany przez doktoranta w ramach planowanej rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach po raz pierwszy uzyskał finansowanie w ramach PRELUDIUM BIS 3.  Od roku akademickiego 2022/2023 w SUM  realizowane będą następujące tematy w ramach projektu:

Prof. dr hab. n. med. Romuald Wojnicz – „Wpływ wybranych cytokin na miocyty serca w aspekcie rozwoju przewlekłego zapalenia mięśnia sercowego i zapalnej kardiomiopatii rozstrzeniowej – badanie translacyjne”

Dr hab. n. med. Adrian Smędowski – „Rola neutroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) i synaps elektrycznych w neuroprotekcyjnym działaniu Escitalopramu w mysim modelu niedokrwienia siatkówki”

Kandydaci wybrani w drodze konkursu zobowiązani są do przystąpienia do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dniach 25.07.2022 – 15.08.2022 zgodnie z obowiązującymi zasadami (Uchwała nr 7/2022) poprzez elektroniczną rekrutację na stronie:  rekrutacja.sum.edu.pl- zakładka PRELUDIUM BIS 3.