Szanowni Doktoranci

studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020

Informuję, że do dnia 29 września 2023 r. można składać do Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie  zadań projakościowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (Zarządzenie nr 159/2020 JM Rektora z dnia 01.09.2020 r.)

Przypominam, że o stypendium doktoranckie może ubiegać się doktorant, który
w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium uzyskał bardzo dobre albo dobre wyniki z przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich oraz wykazał się postępami w pracy naukowej w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych nie może być dłuższy niż 4 lata.

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

prof. d r hab. n. med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz