Szanowni Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 28.07. 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono zmiany w art. 279 ustawy z dnia 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż̇ do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wobec powyższego doktoranci, którzy spełniają kryteria niezbędne do przedłużenia okresu odbywania studiów zgodnie z § 12 Uchwały nr 102/2019 z dnia 20.11.2019 r. stanowiącej załącznik nr 1 w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zobowiązani są do złożenia do dnia 29.09.2023 r. do Kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej stosownego wniosku.

prof. d r hab. n. med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz