Szanowni Doktoranci I roku Szkoły Doktorskiej,

w związku z rozpoczęciem z dniem 01.10.2023 r. kształcenia w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, biorąc pod uwagę treść § 12 Regulaminu Szkoły Doktorskiej  (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2023 Senatu SUM  z dnia 22.03.2023 r.), uprzejmie informuję o konieczności złożenia wniosku o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do ww. Regulaminu, który przekazuję w załączeniu.

Załącznik:   Plik PDF  /  Plik WORD

Promotorem może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora albo osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub polskiej instytucji naukowej.Promotorem pomocniczym może być osoba ze stopniem naukowym doktora, posiadająca znaczący dorobek lub doświadczenie w danej dyscyplinie.Promotora wyznacza Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia przez doktoranta, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły Doktorskiej SUM.

Przedmiotowy wniosek, podpisany przez proponowanego promotora, promotorów, promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem należy złożyć do dnia 31.10.2023 r. w Kolegium Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Sekcji ds. Kształcenia Doktorantów SUM:

– nauki medyczne Katowice – Pani Ewa Lieber tel. 32 208 88 50

– nauki medyczne Zabrze – Pani Renata Rosińska tel. 32 370 52 66

– nauki o zdrowiu – Pani Anna Szołtysek tel. 32 208 85 90

– nauki farmaceutyczne – Pani Anna Jermakowicz tel. 364 11 18

Z poważaniem

prof.  dr hab. n. med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM


Dear PhD students of the 1st year of the Doctoral School,

in connection with the commencement of education at the Doctoral School of the Medical University of Silesia in Katowice on 01/10/2023, taking into account the provisions of § 12 of the Regulations of the Doctoral School (Annex No. 1 to Resolution No. 25/2023 of the Senate of SUM of March 22, 2023 from as amended), I would like to kindly inform you about the need to submit an application for the appointment of a supervisor, supervisors or supervisor and auxiliary supervisor in accordance with the template constituting Annex 5 to the above-mentioned Regulations, which I provide attached (in pdf and in editable form). I would like to explain that the promoter may be a person with the academic title  of habilitated doctor or the academic title of professor, or a person who does not have the degree  of habilitated doctor or the title of professor, who is an employee of a foreign university or scientific institution.

The auxiliary supervisor may be a person with a doctoral degree, with significant achievements  or experience in a given discipline.

The supervisor is appointed by the Director of the SUM Doctoral School within three months from the date of starting education by the doctoral student, after consulting the Council of the SUM Doctoral School.

The application, signed by the proposed supervisor, supervisors, auxiliary supervisor, along with the justification, should be submitted by October 31, 2023 to the College of the Doctoral School of the Medical University of Silesia in Katowice.

If you have any questions, please contact the employees of the Section for Doctoral Education of SUM:

– medical sciences Katowice – Mrs. Ewa Lieber, tel. 32 208 88 50

– medical sciences Zabrze – Mrs. Renata Rosińska, tel. 32 370 52 66

– health sciences – Mrs. Anna Szołtysek, tel. 32 208 85 90

– pharmaceutical sciences – Mrs. Anna Jermakowicz, tel. 32 364 11 18

Kind regards

prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
Director of the Doctoral School of SUM


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz