Działając na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 574 ze zm.) Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 21.12.2022 r. podjął Uchwałę nr 72/2022 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się w miesiącu czerwcu 2023 r. i prowadzona będzie przez Komisje Rekrutacyjne dla poszczególnych dyscyplin.

Wiodącym językiem nauczania w Szkole Doktorskiej jest język angielski.

Uchwała 72/2022 –(tutaj)

W przypadku pytań –  kontakt z Sekcją ds. Kształcenia Doktorantów tel. 32 208 36 89,
e-mail:

Recruitment to the SUM Doctoral School in the academic year 2023/2024 will begin in June 2023 and will be conducted by Recruitment Committees for individual disciplines.

The leading language of instruction at the Doctoral School is English. If you have any questions – contact the Section for Doctoral Student Education, tel. 32 208 36 89,e-mail:

TERMS AND PROCEDURES OF RECRUITMENT TO THE DOCTORAL SCHOOL – 72/2022 RULES