Działając na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 ze zm.) Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 20.12.2023 r. podjął Uchwałę nr 76/2023 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2024/2025 rozpocznie się w miesiącu czerwcu 2024 r. i prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną.

Wiodącym językiem nauczania w Szkole Doktorskiej jest język angielski.

Uchwała Nr 76/2023  (tutaj)

W przypadku pytań –  kontakt z Sekcją ds. Kształcenia Doktorantów tel. 32 208 36 89,
e-mail:


Recruitment to the SUM Doctoral School in the academic year 2024/2025 will begin in June 2024 and will be conducted by Recruitment Committee.

The leading language of instruction at the Doctoral School is English. If you have any questions – contact the Section for Doctoral Student Education, tel. 32 208 36 89,

e-mail:

TERMS AND PROCEDURES OF RECRUITMENT TO THE DOCTORAL SCHOOL


Dane wysyłającego:
Monika Mielcarz