KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH OGŁASZA

ELEKTRONICZNĄ REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA

W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE

W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY (tematy zakwalifikowane przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki do VI edycji programu)

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

od  13 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. 

pod adresem: rekrutacja.sum.edu.pl

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 7/2022 Senatu 
z dnia 23.02.2022 r. (aktywny link)

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 1. Ocena weryfikacji kompletności złożonych przez Kandydata w elektronicznym systemie wymaganych dokumentów oraz dokonanie oceny Kandydata zgodnie z Arkuszem oceny kandydata (do 31.08.2022 r.)
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem ( 05-09.09.2022 r.)
 3. Wpis na listę przyjętych doktorantów do Szkoły Doktorskiej albo wydanie decyzji administracyjnej  o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej (do 30.09.2022 r.)

Wymagane dokumenty niezbędne do dołączenia do elektronicznej rekrutacji: 

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej  (pobierz tutaj);
 2. Curriculum Vitae (CV) wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych a w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie uczelni wyższej za granicą, która daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w danym państwie,
 4. Zaświadczenie (lub suplement) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Kolorowa fotografia o wymiarze 40×55 mm;
 6. Poświadczone przez Kierownika właściwego Dziekanatu oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych (pobierz tutaj);
 7. Oświadczenie Kierownika Katedry, w której doktorant ma odbywać kształcenie, że istnieje możliwość przeprowadzenia badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej (pobierz tutaj);
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w formie certyfikatu lub dyplomu lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej, w której wiodącym językiem nauczania jest język angielski (pobierz tutaj);
 9. Wykaz osiągnięć kandydata (pobierz tutaj) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi te osiągnięcia. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 10. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z  posiadanych publikacji potwierdzony przez Bibliotekę.
 11. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich można odebrać osobiście w Kolegium Szkoły Doktorskiej;
 12. Ogólna koncepcja planu badawczego (pobierz tutaj);
 13. Karta informacyjna kandydata (do uzupełnienia, podpisania i późniejszego wydrukowania z systemu elektronicznej rejestracji)
 14. Zgoda nauczyciela akademickiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego (pobierz tutaj);
 15. Zgoda opiekuna pomocniczego (pobierz tutaj);
 16. Oświadczenie pracodawcy (pobierz tutaj);
 17. Informacja dotycząca podmiotu zatrudniającego doktoranta (pobierz tutaj);

Kandydaci, którzy uzyskają wymaganą liczbę punktów z Arkusza oceny kandydat (min. 20 pkt) zobowiązani są do dostarczenia osobiście do Kolegium Szkoły Doktorskiej SUM w terminie wskazanym przez Komisję wymaganych oryginałów ww. dokumentów.