Szanowni Doktoranci

zgodnie § 5 Regulaminu Szkoły Doktorskiej SUM (Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 45/2019 Senatu SUM z dnia 26.06.2019 r.) przypominam o obowiązku złożenia do dnia 30.06.2021 r. sprawozdania rocznego z przebiegu realizacji Programu Kształcenia oraz rezultatów
i postępów prac ujętych w Indywidualnym Planie Badawczym. Formularz sprawozdania stanowi Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu

Do podpisanego przez promotora/promotora pomocniczego sprawozdania należy dołączyć opinię promotora/promotora pomocniczego o postępie prac nad rozprawą doktorską i aktywności naukowej doktoranta.

Sprawozdanie należy dostarczyć na adres właściwego Kolegium Szkoły Doktorskiej.

Przedmiotowe sprawozdanie podlega zaopiniowaniu przez Radę Szkoły Doktorskiej SUM i jest podstawą do zaliczenia roku akademickiego.

prof. dr hab. n med. Agata Stanek
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM