KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK FARMACEUTYCZNYCH OGŁASZA

REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA
W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI FARMACEUTYCZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*

od 21 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY:

 • przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na poniżej wskazane adresy e-mail (dodatkowo konieczne będzie przesłanie oryginałów tych dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w późniejszym terminie) lub
 • przesłać pocztą tradycyjną na poniżej wskazane adresy lub
 • złożyć osobiście w miejscu wskazanym poniżej (prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny oraz ustalenie dnia i godziny zgłoszenia celem weryfikacji poprawności wymaganych dokumentów)

MIEJSCA DOSTARCZANIA  DOKUMENTÓW

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w roku akademickim 2021/2022 określa Uchwała nr 6/2021 Senatu
z dnia 20.01.2021 r. W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż
język polski lub język angielski kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w
tych  językach.

*Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Uczelni. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data ich wpływu do Uczelni a nie data ich nadania.

Postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

 1. oceny Arkusza kandydata,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,

odbędzie się od dnia zakończenia naboru dokumentów do dnia 27.08.2021 r.,
z zastrzeżeniem, że ocena Arkusza kandydata, zostanie przeprowadzona na posiedzeniu danej Komisji Rekrutacyjnej bez udziału kandydata.

Terminy, miejsce i sposób przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Szkoły Doktorskiej SUM na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 2. Curriculum Vitae (CV), zawierające informacje o wybranej dyscyplinie, w której ma odbywać się kształcenie, o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych; albo w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniami zawartymi w odrębnych przepisach;
 4. Zaświadczenie (lub suplement – oryginał do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Dwie kolorowe fotografie o wymiarze 40×55 mm;
 6. Oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych;
 7. Oświadczenie Kierownika Katedry, w której doktorant ma odbywać kształcenie, że istnieje możliwość przeprowadzenia badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej;
 8. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej;
 9. Wykaz osiągnięć kandydata wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi te osiągnięcia. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 10. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z  posiadanych publikacji potwierdzony przez bibliotekę.
 11. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich można odebrać osobiście w Kolegium Szkoły Doktorskiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się;
 12. Ogólna koncepcja planu badawczego;
 13. Karta informacyjna kandydata;

Dodatkowe oryginały dokumentów do wglądu:

 1. Dokument poświadczający zmianę nazwiska np. aktu ślubu ;
 2. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna – jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;
 3. Dowód osobisty;

Ponadto: Cudzoziemcy dołączają kserokopię dokumentów, na podstawie których  mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej, tj:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji Ministra,
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 6. decyzji administracyjnej Rektora.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski lub język angielski kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w tych  językach.

RECRUITMENT COMMITTEE OF THE DOCTORAL SCHOOL FOR THE DISCIPLINE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES ANNOUNCES

RECRUITMENT FOR THE FIRST YEAR OF EDUCATION
IN THE DOCTORAL SCHOOL IN THE DISCIPLINE
OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
IN THE ACADEMIC YEAR 2021/2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF DOCUMENTS *
from June 21, 2021 to July 21, 2021
from 8:00 a.m. to 15:00 p.m

REQUIRED DOCUMENTS SHOULD BE:

– sent in the form of scans by e-mail to the e-mail addresses indicated below (additionally it will be necessary to send the originals of these documents by traditional mail or in person at a later date) or

– sent by traditional mail to the addresses indicated below or

– submitted it in person at the place indicated below (please contact us by phone in advance and arrange the date and time of notification in order to verify the correctness of the required documents)

PLACE OF DELIVERY OF DOCUMENTS

The conditions and procedure of recruitment to the Doctoral School of the Medical University of Silesia in Katowice in the academic year 2021/2022 are set out in Resolution No. 6/2021 of the Senate of January 20, 2021.

* The date of submission of documents is the date of their receipt by the University. In the case of documents sent by post, the decisive factor is the date of their receipt by the University, not the date of posting.