KONKURS NA STANOWISKO
DOKTORANTA- STYPENDYSTY W PROJEKCIE NCN SONATA 19

Katedra Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty
w ramach projektu NCN SONATA 19
pt. „Modulacja sieci interakcji białek jako nowy cel terapeutyczny w leczeniu dziedzicznych dystrofii siatkówki w modelu zwierzęcym”.

Wymagania:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie biologii, biologii molekularnej, biotechnologii lub w pokrewnych dyscyplinach (dopuszczalne otrzymanie dyplomu do 31.07.2024 r.).
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.
 3. Praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (western blot, PCR, ELISA, immunohistochemia, hodowla komórkowa i tkankowa); doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi – myszy, szczury; doświadczenie w zakresie badań układu nerwowego, w tym okulistyki doświadczalnej mile widziane.
 4. Zainteresowanie pracą naukową, umiejętność pracy w zespole, chęć poznawania nowych technik (w tym badań czynnościowych drogi wzrokowej).
 5. Gotowość do podjęcia z dniem 01.10.2024 r. kształcenia w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2022/2023 określa załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2022 z dnia 23.02.2022 r. Senatu SUM w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej SUM uwzględnia się wyniki uzyskane na podstawie Arkusza oceny Kandydata  oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej pod warunkiem uzyskania minimum 35 pkt w tym 20 pkt na podstawie Arkusza oceny Kandydata i 15 pkt na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Opis zadań:

Zadaniem doktoranta będzie realizacja zadań badawczych przewidzianych w ramach projektu, w tym ocena potencjalnego znaczenia modulacji sieci interakcji białek w opracowaniu nowych metod leczenia dziedzicznych dystrofii siatkówki w modelu zwierzęcym.

Dystrofie siatkówki obejmują różnorodne choroby dziedziczne, które powodują postępującą, ciężką i nieodwracalną utratę wzroku, powodując strukturalne i/lub funkcjonalne zmiany w siatkówce. Chociaż leczenie przyczynowe jest obecnie niedostępne, trwają badania mające na celu rozwój terapii genowych i komórkowych jako potencjalnych metod leczenia. Głównym celem projektu jest wyjaśnienie mechanizmów leżących u podstaw dziedzicznych dystrofii siatkówki, z wykorzystaniem metod biologii systemowej i molekularnej, w celu zidentyfikowania nowych celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Doktorant zobowiązany będzie do realizacji kształcenia zgodnie z Programem Kształcenia
w Szkole Doktorskiej SUM
oraz uczestniczenia w pisaniu sprawozdań i publikacji oraz prezentowaniu wyników na konferencjach naukowych.

Warunki zatrudnienia:

– stypendium naukowe NCN: 5 000 zł miesięcznie przez 36 miesięcy trwania projektu

– planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie: 01.10.2024 r.

Termin składania ofert: do 15.07.2024 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20.07.2024 r.

Forma składania ofert:

Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres e-mail koordynatora projektu:

W tytule e-maila proszę wpisać: SONATA 19 – doktorant-stypendysta

 1. CV (curriculum vitae) z opisem:
 2. wykształcenia,
 3. odbytych staży,
 4. przyznanych stypendiów, nagród i wyróżnień za działalność naukową,
 5. działalności w kołach naukowych,
 6. udziału w projektach badawczych,
 7. innej działalności i aktywności naukowej

oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu

 1. Listu motywacyjnego z opisem kompetencji do realizacji projektu
 2. Wykazu posiadanych publikacji i wystąpień konferencyjnych, zjazdowych
 3. Oświadczenie RODO.

Kryteria oceny:

Ocena kandydatów prowadzona jest przez trzyosobową Komisję Kwalifikacyjną w składzie dwóch pracowników naukowych SUM oraz Kierownika Projektu jako Przewodniczącego i składa się z dwóch etapów:

 1. Ocena weryfikacji kompletności złożonych przez kandydata dokumentów
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami

Komisja ocenia kandydatów w skali punktowej biorąc pod uwagę kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym oraz dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, opracowując na tej podstawie ranking kandydatów zgodnie z Regulaminem Narodowego Centrum Nauki w sprawie przyznawania stypendiów naukowych.

O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo.

Dane wysyłającego
Marta Baranowicz