Szanowni Doktoranci I roku,

w związku z § 7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej SUM (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2023 Senatu SUM z dnia 22.03.2023 r.) przypominam o obowiązku przygotowania i złożenia do dnia 30 września 2024 r., w uzgodnieniu z promotorem/promotorami, Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. Regulaminu. IPB podlega również zaopiniowaniu przez promotora pomocniczego, w przypadku jego wyznaczenia.

Wyjaśniam, że IPB określa w szczególności:

 • obowiązkowo:
 1. harmonogram realizacji projektu badawczego, mający na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej wraz z planowanym terminem złożenia rozprawy doktorskiej,
 2. planowany termin oddania do druku (nie później niż do połowy okresu kształcenia w Szkole Doktorskiej) co najmniej 1 artykułu naukowego (przeglądowego lub oryginalnego) opublikowanego w czasopiśmie naukowym, które w roku składania planu badawczego jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 lit b POSWiN
  lub 1 monografii naukowej wysłanej do wydawnictwa na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. A POSWiN albo rozdziału w takiej monografii,
 3. aktywne uczestnictwo w krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej (prezentacja ustna/poster),
 • fakultatywnie:
 1. przygotowanie i złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej,
 2. udział we współorganizowaniu konferencji naukowej, krajowej lub międzynarodowej,
 3. odbycie co najmniej miesięcznego stażu naukowego w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej,
 4. upowszechnienie wyników B+R na zasadach otwartego dostępu.

Uprzejmie proszę o dołożenie szczególnej staranności w opracowaniu IPB, którego realizacja podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia z uwagi na brak możliwości jego zmiany i modyfikacji w późniejszym terminie.

Indywidualny Plan Badawczy należy dostarczyć osobiście na poniższy adres:

 • nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne (Sosnowiec) – ul. Jedności 8 41-200 Sosnowiec, Pani Anna Jermakowicz tel. 32-208-11-18
 • nauki medyczne (Katowice) – ul. Medyków 18 40-752 Katowice, Pani Ewa Lieber tel. 32-208-88-50
 • nauki medyczne (Zabrze) – pl. Traugutta 2 41-800 Zabrze, Pani Renata Rosińska tel. 32-370-52-66

Prof. dr hab. n med. Agata Stanek

Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM