HARMONOGRAM PRAC

Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dla dyscypliny nauki o zdrowiu na rok akademicki 2022/2023

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin wykonania

1 Zamieszczenie komunikatu dotyczącego rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl do 31 maja 2022r.
2 Rekrutacja kandydatów do Szkoły Doktorskiej SUM (terminy składania dokumentów za pomocą elektronicznej rejestracji na stronie www.sum.edu.pl) od 25 lipca 2022 r.
do 15 sierpnia 2022 r.
3 Ocena weryfikacji kompletności złożonych przez Kandydatów dokumentów  w tym ocena Arkusza Kandydata. Poinformowanie kandydatów którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów z Arkusza oceny kandydata o terminie dostarczenia wymaganych oryginałów dokumentów.

Poinformowanie kandydatów o terminie, miejscu/ sposobie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

do 31 sierpnia 2022 r.
4 Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

 

od 5 września 2022 r.
do 9 września 2022 r.

(w zależności od liczby kandydatów)

5 Przedłożenie JM Rektorowi protokołu zbiorczego wraz z listą rankingową kandydatów do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej SUM do 19 września 2022 r.
6 Ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM poprzez wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej Szkoły Doktorskiej
i na stronie internetowej szkoladoktorska.sum.edu.pl
do 23 września 2022 r.
7 Aktualizacja listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej SUM o osoby rezerwowe (jeśli dotyczy). Przedłożenie Rektorowi zaktualizowanej listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej do 30 września 2022 r.