logo Rada Młodych Naukowców

NABÓR KANDYDATÓW DO RADY MŁODYCH NAUKOWCÓW VII KADENCJI

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Wyboru członków dokona Minister Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce.

W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która zgodnie z art. 360 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85) jest młodym naukowcem tj. osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych.

Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rada-mlodych-naukowcow-nabor-kandydatow

należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres do dnia 22 lutego 2021 r. Zgłoszenia przesłane lub uzupełniane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat Rady Młodych Naukowców znajduje się na stronie http://rmn.org.pl/

[Przesłano przez: Katarzyna Budzyńska]