Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Wyboru członków dokona Minister Edukacji i Nauki. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce.

 W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która zgodnie z art. 360 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85) jest młodym naukowcem tj. osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni.

Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych.

Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rada-mlodych-naukowcow-nabor-kandydatow

należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres .
do dnia 22 lutego 2021 r. Zgłoszenia przesłane lub uzupełniane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat Rady Młodych Naukowców znajduje się na stronie http://rmn.org.pl/