KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA
DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU
OGŁASZA

REKRUTACJĘ NA I ROK  KSZTAŁCENIA
W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI O ZDROWIU
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*

od 14 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00

 

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY:

 • przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na poniżej wskazane adresy e-mail (dodatkowo konieczne będzie przesłanie oryginałów tych dokumentów pocztą tradycyjną lub osobiście w późniejszym terminie) lub
 • przesłać pocztą tradycyjną na poniżej wskazane adresy lub
 • złożyć osobiście w miejscu wskazanym poniżej (prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny oraz ustalenie dnia i godziny zgłoszenia celem weryfikacji poprawności wymaganych dokumentów)

MIEJSCA DOSTARCZANIA  DOKUMENTÓW

Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ul. Medyków 12 Katowice, pokój 11, tel. 32 208 85 90, e-mail:

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 określa Uchwała nr 13/2020 Senatu
z dnia 12.02.2020 r.

*Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Uczelni. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data ich wpływu do Uczelni a nie data ich nadania.

Postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

 1. oceny Arkusza kandydata,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,

odbędzie się od dnia zakończenia naboru dokumentów do dnia 02.09.2020 r., z zastrzeżeniem, że ocena Arkusza kandydata, zostanie przeprowadzona na posiedzeniu danej Komisji Rekrutacyjnej bez udziału kandydata.

Terminy, miejsce i sposób przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Szkoły Doktorskiej SUM na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej;
 2. Curriculum Vitae (CV), zawierające informacje o wybranej dyscyplinie, w której ma odbywać się kształcenie, o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych; albo w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniami zawartymi w odrębnych przepisach;

  W przypadku ustalenia terminu obrony pracy na miesiąc wrzesień 2020 r. w związku z sytuacją epidemiczną w kraju wymagane jest zaświadczenie promotora potwierdzające termin planowanego przeprowadzenia obrony oraz niezwłoczne dostarczenie wyników obrony do Kolegium Szkoły Doktorskiej z zastrzeżeniem, że decyzja o przyjęciu kandydata do Szkoły Doktorskiej zostanie podjęta po spełnieniu wymagań dotyczących posiadanego tytułu zawodowego zgodnie z art. 200 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

 4. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Dwie fotografie o wymiarze 40×55 mm;
 6. Oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych;
 7. Oświadczenie Kierownika Katedry w której doktorant ma odbywać kształcenie, że istnieje możliwość przeprowadzenia badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej;
 8. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej;
 9. Wykaz osiągnięć kandydata wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 10. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z posiadanych publikacji potwierdzony przez bibliotekę.
 11. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub można odebrać je osobiście w Kolegium Szkoły Doktorskiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się;
 12. Ogólna koncepcja planu badawczego;
 13. Karta informacyjna kandydata;

Dodatkowe oryginały dokumentów do wglądu:

 1. Dokumentu poświadczającego zmianę nazwiska np. aktu ślubu ;
 2. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna – jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;
 3. Dowód osobisty;

Ponadto: Cudzoziemcy dołączają kserokopię dokumentów na podstawie, których mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej, tj:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji Ministra,
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 • decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 • decyzji administracyjnej Rektora.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski lub język angielski kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w tych językach.