Zarządzenie nr 75/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Doktoranci,

zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2020 z dnia 11.05.2020 r. JM Rektora SUM zmieniającym Zarządzenie nr 88/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w porozumieniu z Kierownikami Kolegiów Szkoły Doktorskiej SUM,  uprzejmie informuję, że zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia w roku akademickim 2019/2020 dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 30.06.2020 r.

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Dyrektor Szkoły Doktorskiej SUM