Niezależnie od zawieszenia zagranicznych wyjazdów zgodnie z  Zarządzeniem nr 42/2020 JM Rektora SUM z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie informuję o Programie  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczącym naboru wniosków do Programu im. prof. Walczaka skierowanego do naukowców z obszaru kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, alergologii, diabetologii, psychiatrii oraz chorób zakaźnych.

Realizacja programu rozpocznie się po ustabilizowaniu sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie.

Program umożliwia wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Program skierowany jest do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy:

  • prowadzą badania w zakresie kardiologii i kariochirugrii, onkologii, alergologii diabetologii, psychiatrii i chorób zakaźnych,
  • są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
  • są uczestnikami szkół doktorskich lub doktorantami,
  • posługują się biegle językiem angielskim.

Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z  Ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości 12 000 zł na każdy miesiąc pobytu w tym ośrodku, jak i  jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe informacje:   https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-walczaka