Działając na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 478) Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 23.02.2022 r. podjął Uchwałę nr 7/2022 w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej SUM w roku akademickim 2022/2022 rozpocznie się w miesiącu lipcu 2022 r. i prowadzona będzie przez Komisje Rekrutacyjne dla poszczególnych dyscyplin.

Wiodącym językiem nauczania dla doktorantów, którzy rozpoczną kształcenie od roku 2022/2023 jest język angielski.

Recruitment to the SUM Doctoral School in the academic year 2022/2023 will start in July 2022 and will be conducted by Recruitment Committees for individual disciplines. The leading language of instruction for PhD students who will start their education in 2022/2023 is English.

English version: 7/22