egzamin ustny

Nabór w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” od 06.08.2019r.

 

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK MEDYCZNYCH
OGŁASZA
REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA
W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE NAUKI MEDYCZNE
W RAMACH PROGRAMU DOKTORAT WDROŻENIOWY
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*
od 6 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00

MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW**

ul. Medyków 18 Katowice,
Budynek Dziekanatu Wydziału Lekarskiego w Katowicach,
pokój 207, tel. 32 20 88 671

Plac Traugutta 2 Zabrze,
Budynek Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,
pokój 406, tel. 32 37 05 266

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni przez Komisję Rekrutacyjną nie później niż do dnia 04.09.2019 r. na rozmowę kwalifikacyjną, na którą należy przygotować krótką prezentację multimedialną dotyczącą tematyki planowanych badań naukowych***.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 określa Uchwała
nr 29/2019 Senatu z dnia 15.05.2019 (aktywny link)

*Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Uczelni. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data ich wpływu do Uczelni a nie data ich nadania.
**Miejsce złożenia dokumentów nie stanowi miejsca odbywania kształcenia.
***Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 


 

Na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki medyczne w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy ” może zostać przyjęta osoba, która:
1) jest zatrudniona lub zostanie zatrudniona najpóźniej od dnia 1.10.2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę lub inny podmiot, który wyraził zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
2) przedstawi zwięzły projekt planowanej rozprawy doktorskiej podpisany przez kandydata i potencjalnego opiekuna naukowego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz potencjalnego opiekuna pomocniczego z podmiotu zewnętrznego,
3) uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę minimum 35 punktów, w tym 20 pkt na podstawie arkusza oceny Kandydata oraz minimum 15 pkt na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej

„DOKUMENTY DO POBRANIA” JAKO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA W FORMIE PLIKU WORD

Postępowanie kwalifikacyjne składające się z:
1) oceny Arkusza kandydata,
2) rozmowy kwalifikacyjnej,

odbędzie się od dnia zakończenia naboru dokumentów do dnia 04.09.2019 r., z zastrzeżeniem, że ocena Arkusza kandydata, zostanie przeprowadzona na posiedzeniu danej Komisji Rekrutacyjnej bez udziału kandydata. Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Uczelni (zakładka: Szkoła Doktorska) na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (pobierz tutaj);
 2. Curriculum Vitae (CV), zawierające informacje o wybranej dyscyplinie, w której ma odbywać się kształcenie, o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych;
  albo
  w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniami zawartymi w odrębnych przepisach;
 4. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Dwie fotografie o wymiarze 40×55 mm;
 6. Zgoda nauczyciela akademickiego na pełnienie funkcji opiekuna naukowego (pobierz tutaj);
 7. Oświadczenie pracodawcy zatrudniającego potencjalnego opiekuna pomocniczego (pobierz tutaj);
 8. Zgoda opiekuna pomocniczego (pobierz tutaj);
 9. Informacja dotycząca podmiotu zatrudniającego doktoranta (pobierz tutaj);
 10. Oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych oraz sfinansowanie badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej przez Kandydata rozprawy doktorskiej (pobierz tutaj);
 11. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej (pobierz tutaj);
 12. Wykaz osiągnięć kandydata (pobierz tutaj) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi osiągnięcia. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 13. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z posiadanych publikacji potwierdzony przez bibliotekę.
 14. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich należy odebrać w Dziekanacie;
 15. Karta informacyjna kandydata (pobierz tutaj);
 16. Dowód osobisty lub inny dokument uprawniający do weryfikacji tożsamości (oryginał do okazania).

Dodatkowe dokumenty:

 1. Dokument poświadczający zmianę nazwiska np. aktu ślubu – oryginał do wglądu, wyłącznie w uzasadnionym przypadku;
 2. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna (jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne) oryginał do wglądu;
 3. Cudzoziemcy dołączają kserokopię dokumentów na podstawie, których mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej, tj:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji Ministra,
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
 6. decyzji administracyjnej Rektora.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski lub język angielski, kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w tych językach.

 

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]