NAUKI O ZDROWIU – Szkoła Doktorska rekrutacja 2019-2020

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DYSCYPLINY NAUK O ZDROWIU OGŁASZA

REKRUTACJĘ NA I ROK KSZTAŁCENIA

W SZKOLE DOKTORSKIEJ W DYSCYPLINIE
NAUKI O ZDROWIU

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*

od 28 czerwca 2019 r. do 29 lipca 2019 r.
od godz. 8:00 do godz. 15:00

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW**

ul. Medyków 12 Katowice,
Budynek Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu,
pokój 115 tel. 32 208 87 35

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni przez Komisję Rekrutacyjną nie później niż do dnia 04.09.2019 r . na rozmowę kwalifikacyjną, na którą należy przygotować krótką prezentację multimedialną dotyczącą tematyki planowanych badań naukowych***.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2019/2020 określa Uchwała nr 29/2019 Senatu z dnia 15.05.2019 (aktywny link)

*Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do Uczelni. W przypadku dokumentów przesyłanych pocztą decyduje data ich wpływu do Uczelni a nie data ich nadania.

**Miejsce złożenia dokumentów nie stanowi miejsca odbywania kształcenia.

***Z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 


Postępowanie kwalifikacyjne składające się z:

 1. oceny Arkusza kandydata,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,

odbędzie się od dnia zakończenia naboru dokumentów do dnia 04.09.2019 r., z zastrzeżeniem, że ocena Arkusza kandydata, zostanie przeprowadzona na posiedzeniu danej Komisji Rekrutacyjnej bez udziału kandydata. Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Uczelni (zakładka: Szkoła Doktorska) na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów kwalifikacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej (pobierz tutaj);
 2. Curriculum Vitae (CV), zawierające informacje o wybranej dyscyplinie, w której ma odbywać się kształcenie, o zainteresowaniach naukowych i aktywności naukowej kandydata, wraz z zawartą zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego;
 3. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich albo odpis dyplomu studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich wraz z dokumentacją potwierdzającą najwyższą jakość osiągnięć naukowych;
  albo
  w przypadku cudzoziemców odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniami zawartymi w odrębnych przepisach;
 4. Zaświadczenie (lub suplement do wglądu) o średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów;
 5. Dwie fotografie o wymiarze 40×55 mm;
 6. Oświadczenie Kierownika Katedry (lub innej samodzielnej jednostki nauczającej), w której doktorant ma odbywać kształcenie, że w kierowanej przez niego jednostce możliwe jest odbywanie obowiązujących zajęć dydaktycznych oraz istnieje możliwość przeprowadzenia i sfinansowania badań naukowych niezbędnych do realizacji planowanej rozprawy doktorskiej (pobierz tutaj);
 7. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych lub oświadczenie o znajomości języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym kształcenie w Szkole Doktorskiej (pobierz tutaj);
 8. Wykaz osiągnięć kandydata (pobierz tutaj) wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi. Doniesienia zjazdowe muszą być udokumentowane certyfikatem wygłoszenia pracy i/lub streszczeniem w materiałach zjazdowych, a publikacje pełnym tekstem pracy. Każdorazowo należy dołączyć kserokopię strony tytułowej czasopisma, książki, referatów zjazdowych lub streszczeń;
 9. Dokument wykazujący punktację uzyskaną z  posiadanych publikacji potwierdzony przez bibliotekę .
 10. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej, wydane przez lekarza spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami. Skierowanie dotyczące badań lekarskich należy odebrać w Dziekanacie;
 11. Ogólna koncepcja planu badawczego (pobierz tutaj);
 12. Karta informacyjna kandydata (pobierz tutaj);
 13. Dowód osobisty lub inny dokument uprawniający do weryfikacji tożsamości – oryginał do okazania;

Dodatkowe dokumenty:

 1. Dokument poświadczający zmianę nazwiska np. akt ślubu  – oryginał do wglądu, wyłącznie w uzasadnionym przypadku;
 2. Książeczka sanitarno-epidemiologiczna (jeżeli kandydat posiada aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne)  – oryginał do wglądu;
 3. Cudzoziemcy dołączają kserokopię dokumentów na podstawie, których mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej, tj:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  3. decyzji Ministra,
  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,
  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
  6. decyzji administracyjnej Rektora.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty są sporządzone w innym języku niż język polski lub język angielski kandydat do Szkoły Doktorskiej ma obowiązek złożenia tłumaczeń w tych językach.